เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดผู้สื่อข่าว/ประชาสัมพันธ์
ในการพบปะเยี่ยมเยียน และมอบวัสดุอุปกรณ์ ยาเวชภัณฑ์ และ แร่ธาตุก้อน ให้แก่ประธานกลุ่ม
และสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ณ กลุ่มเลี้ยงโค นทพ. บ้านกระอาน ม.๔
ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา โดยมี พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผอ.สนภ.๔ นทพ.เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
         
หหห
หหห
หหห