เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
นำกำลังพลร่วมพิธีถวายพระราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"บิดา
แห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษาศาลากลาง จังหวัด
นราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รอง ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน ซึ่งมี
หน.ส่วนราชการและข้าราชการเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.สนับสนุนพิธีกรในพิธีดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห