เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค.๖๑ เวลา ๑๓๒๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ.
และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่
ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี
น.อ. อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.และกำลังพลให้การต้อนรับ
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห
 
       
หหห
หหห
หหห