เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดกิจกรรม "Big Cleaning
Day" ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบหน่วย เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยฯให้สะอาด
น่าอยู่ยิ่งขึ้น ตามนโยบายของ ผบ.ทสส.เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา บก.ทท. ประจำปี ๒๕๖๑ ณ
วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห