เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๑ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ.มอบทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพล จำนวน ๗ ทุนซึ่งเป็นทุนการศึกษาบุตร บก.ทท.ประ
จำปี ๒๕๖๐ ตามนโยบายของ ผบ.ทสส. ณ หอประชุม วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ต.บางนาค อ.เมือง
จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห