เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. น.อ.อธิสพล สังขรัตน์
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการ รวมพลังจิตอาสา
”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมี พล.ร.ท.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ร.น. ผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่ ๒
เป็นประธานในพิธี ณ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอ
อ.เมืองจ.นราธิวาส ทั้งนี้ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ร่วมกับหน่วยทหารและกลุ่มมวลชนในพื้นที่
พร้อมกันนี้ยังได้พบปะผู้ร่วมงานและประชาสัมพันธ์ โครงการไทยนิยมยั่งยืน สืบสานเจตนารมณ์ที่ดี
ของรัฐบาลและนโยบายหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยอีกด้วย
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห