เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.วส.๙๑๒ สนภ.๔นทพ.ร่วมพิธี
เปิดงาน ถนนสายวัฒนธรรม วิถีไทย วิถีมือนารอ จัดขึ้นโดยวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งเสริมการ
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนการสร้างรายได้ชุมชนด้วยกิจกรรมตลาดประชารัฐ ตลาด
วัฒนธรรม และเป็นการแก้ไขปัญหา พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน โดยมี
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน และมีหน่วยราชการในพื้นที่เข้าร่วม ณ
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ วส.๙๑๒ฯ ได้สนับ
สนุนพิธีกรการเปิดงานและรถประชาสัมพันธ์งานดังกล่าว ในการนี้ ยังได้สอดแทรกและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในเรื่อง “ไทยนิยมยั่งยืน”และความเป็นประชารัฐ ที่เป็นนโยบายของรัฐบาลอันมีเจต
นารมณ์ที่ดีที่จะ สร้างความมุ่งเน้นแก้ปัญหาระดับฐานราก จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ให้เป็นศูนย์กลางเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้กับผู้ร่วมงานอีกด้วย
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห