เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
ให้การต้อนรับ พล.ท.ดุษฎี อินทรพล ผทค.พิเศษ บก.ทท และคณะ เดินทางไปติดตาม/ประสานงานการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ นขต.บก.ทท. ในการนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชม
การปฏิบัติงานของ วส.๙๑๒ฯ
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห