เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ จัดโครงการการประกวด
ขับร้องเพลงอนาซีดเทิดไท้องค์ราชัน จังหวัดชายแดนใต้สู่เวทีอาเซียน สำหรับผู้เข้าร่วมการประกวดฯ
เป็นนักเรียนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมเข้าสู่เวทีอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านลำไพล
หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมี นายสามาแอ การูมอ กรรมการอิสลามประจํา
จังหวัดสงขลา เขต อ.เทพา เป็นประธานในโครงการดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห