เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำ
บุญตักบาตร เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณ
ที่ทำการชุมชน ๙๑๒ ถ.ชาญอุทิศ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีส่วนราชการ ,ประชาชนชุมชน ๙๑๒
และประชาชนชุมชนใกล้เคียง ร่วมพิธีดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห