เมื่อวันที่ ๔ เม.ย.๖๑ บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลร่วมโครงการ
๑ หน่วย ๑ วัด ๑ โรงเรียน ๑ ชุมชน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือประชาชน กองบัญชา
การหองทัพไทย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ประจำปี ๒๕๖๑ ครบ ๑๓๑ ปี (๘ เมษายน
๒๕๖๑) กลาโหมเทิดราชา รักษ์ราษฎร์ ชาติมั่นคง ณ วัดเขากง (พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล) ต.ลำภู
อ.เมืองจ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห