เมื่อวันที่ ๖ เม.ย. ๖๑ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ จัดกำลังพล
เข้าร่วมงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราช
วงศ์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ศูนย์ราชการ
ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธาน

ในพิธี

             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห