เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๖๓๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ. พร้อมกำลังพลร่วมพิธีทำบุญตักบาตร โครงการบวชสามเณร ภาคฤดูร้อน พ.ศ.๒๕๖๑
ประจำวัดพรหม นิวาสจังหวัดนราธิวาส โดยมี สามเณร ๘๕ รูป ณ ชุมชน ๙๑๒ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค
อ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งมี ทหาร ตำรวจ ประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห