เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกับชุมชนจัดงาน
กิจกรรมเนื่องในประเพณี วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
ในเทศกาลวันสงกรานต์ โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ คือ กิจกรรมขบวนแห่พระพุทธรูปและรถนางสงกรานต์
พิธีทางศาสนา พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุณ วัดประชาภิรมย์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
โดยมี นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีฯ
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห