เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดกิจกรรมรด
น้ำดำหัวขอพร หน.วส.๙๑๒ ฯ เนื่องในประเพณี วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่
กำลังพล ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห