เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๑ บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ได้สนับสนุนพิธีกร
เวทีนาวากาชาด ในงานกาชาดและงานประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดนราธิวาส ณ สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อสนับสนุนและประชาสัมพันธ์
กิจกรรมภายในบริเวณการจับฉลากนาวากาชาด ในการนี้ ได้สอดแทรกและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ในเรื่อง “ไทยนิยมยั่งยืน”และความเป็นประชารัฐ ที่เป็นนโยบาย ของรัฐบาลอันมีเจตนารมณ์ที่ดีที่จะ
สร้างความมุ่งเน้นแก้ปัญหาระดับฐานราก จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ให้เป็นศูนย์กลางเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้กับผู้ร่วมงานอีกด้วย
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห