เมื่อวันที่ ๑ พ.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
ร่วมออกรางวัลสลากกาชาดประจำปี ๒๕๖๑ ณ เวทีกลาง บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา จังหวัดนราธิวาส ายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารท้องถิ่น เข้าร่วม
งานดังกล่าว ในการนี้ วส.๙๑๒ฯ ได้สนับสนุนพิธีกรออกรางวัลฉลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห