เมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลอบรมกวดขัน
วินัยตามคำสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย ที่ ๑๔๙/๒๕๖๑ ระเบียบการตรวจและการกวดขันวินัยของ
กำลังพลณ ห้องประชุม วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี

น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. เป็นเป็นประธานในการอบรมดังกล่าว

             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห