เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ให้การต้อนรับ

พล.ต. อภิวัฒน์ ทองอยู่ ผอ.สตป.สจร.ทหาร และคณะ ที่เดินทางมาตรวจการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของหน่วย ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห