เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส ต.ลำภู
อ.เมือง จ.นราธิวาส ยมี นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง
ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมี ๒ กิจกรรม ดังนี้ ๑. ร่วมทำ
บุญตักบาตรและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ๒.กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ ห่มผ้าฐานองค์พระพุทธ
ทักษิณมิ่งมงคล และพิธีเวียนเทียน ในการนี้ วส.๙๑๒ ได้ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่พระราชประวัติพระราช
กรณียกิจ พระราชดารัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เผยแพร่พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ๑๐
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห