เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมโครง
การเข้าร่วมโครงการ รอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปีฮิจญเราะห์ศักราชที่ 1439 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ทำนุบำรุง กิจกรรมทางศาสนาอิสลามให้กับบุคลากรและพี่น้องชาวมุสลิม ณ ลานพิกุลมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห