เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๗๓๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดกิจกรรม
รอมฎอนสัมพันธ์ประจำปีฮิจญเราะห์ศักราชที่ 1439 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงกิจกรรม
ทางศาสนาอิสลามให้กับกำลังพลและพี่น้องชาวมุสลิม ณ อาคารอเนกประสงค์ วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
เป็นประธาน ซึ่งมีประธานคณะกรรมการอิสลาม รองประธาน คณะกรรมการ และ กำลังพล วส.๙๑๒ ฯ
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห