เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
ร่วมกิจกรรมออกอากาศสัญจรสร้างความเข้าใจในผลงานของรัฐบาลและหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ในเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยบริหารจัง
หวัดชายแดนภาคใต้ ณ บริเวณ วัดโคกโก ต.ลำภู อ.เมือง จ. นราธิวาส
             
หหหห
ดดด