เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษา
ต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิด
ความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ บริเวณ สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห