เมื่อวันที่๑๓ มิ.ย.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
ร่วมกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนและกิจกรรมละศีลอดเดือนรอมฎอน โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน
กองทัพเรือ ณ ห้องอาหารนราทัศน์ โรงแรมอิมพีเรียล ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาสโดยมี นาวาเอก
นิรัตน์ ทากุดเรือ ร.น. ผบ.กรม.ร.๓ พล.นย. เป็นประธานในกิจกรรม
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห