เมื่อวันที่ ๑๔มิ.ย.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย ๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
โดยปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน ๕ แสนตัว เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูตามโครงการ ฟื้นฟูทรัพยากรชาย
ฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของประมงจังหวัดนราธิวาสบริเวณ
ประตูระบายน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส โดยมี นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่า
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห