เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
เปิดงาน แข่งเรือฮารีรายออีดิ้ลฟิตรี โดยชุมชนยะกัง ณ ตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี ชุมชนยะกัง ๑
ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สำหรับในกิจกรรมมีการแข่งขันเรือ กิจกรรมหมวยทะเล
กิจกรรมจับเป็ด กิจกรรมทางน้ำ และกิจกรรมการละเล่นต่างๆบนเวที โดยมี นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ
เลขา ศอ.บต.เป็นประธานฯ ซึ่งมีส่วนราชการ นักเรียน ประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห