เมื่อวันที่ ๔ ก.ค. ๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
สนับสนุนพิธีกรและการแสดงรำตาลีกีปัส (เป็นศิลปะการแสดงระบำพื้นเมืองของทางภาคใต้) ในโครงการ
ธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ของ บก.ทท. ทุกวันพุธต้นเดือน ซึ่ง สนภ.๔ นทพ. เป็นเจ้าภาพ ณ
บริเวณอาคารอเนกประสงค์ บก.ทท. โดยมี พล.อ.หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ รอง ผบ.ทสส.เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห