เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
สนับสนุน การถ่ายทอดเสียงและผู้สื่อข่าว ในกิจกรรมเปิดโครงการประชารัฐ “สร้างงาน สร้างตลาด
สร้างโอกาส สร้างรายได้ ” เพื่อจังหวัดพัทลุง ปัตตานี และนราธิวาส ณ ห้องประชุมโนราห์ ชั้น ๗

โรงพยาบาลพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมี นายวิเชียร เชาวลิต ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวง

พาณิชย์ เป็นประธานร่วมกับ พล.ท.ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ทั้งนี้ สนภ.๔ นทพ.ได้นำกลุ่มอาชีพต่างๆและสินค้า OTOP ของ สนภ.๔ และนพค.ที่ได้สนับสนุนและช่วย

เป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า)

อ.เมือง จ.พัทลุง

             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห