เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
จัดกำลังพลร่วมพิธีรดน้ำศพ จ.ส.อ.พัฒชัย สุรีย์ จนท.คลัง นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ. โดยมี นายสุรพร
พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ วัดชลธาราวาส ต.ตันหยงมัส อ.ระเเงะ
จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห