เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
พร้อมกำลังพล ให้การต้อนรับ พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผอ.สนภ.๔ นทพ., รอง ผอ.สนภ.๔ และผบ.นขต.
ในพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานแก่กำลังพลของ วส.๙๑๒ สนภ.๔
นทพ. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
   
หหห