เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมพบ
ปะสื่อหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ณ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี พลตรีสมพล
ปานกุล ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และมีส่วนราชการรวมทั้งสื่อมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมพบปะ
ดังกล่าว ในการนี้ วส.๙๑๒ฯ สนับสนุนพิธีกรในกิจกรรม
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
   
หหห