เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม
จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมรวมพลังเครือข่ายสันติสุขชายแดนใต้ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จ.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา โดยมี พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธาน
รวมทั้งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ในพื้นที่ และเครือข่ายวิทยุ ศอ.บต.
ทั้ง ๕ จังหวัดภาคใต้เข้าร่วม โดยในกิจกรรมดังกล่าวมีการมอบโล่เกียรติคุณแก่สถานีในเครือข่าย
ศอ.บต.และแฟนพันธ์แท้ของแต่ละสถานีนั้นๆ
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห