เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
ให้การต้อนรับ พล.ต.เบญจพล รังสีภาณุรัตน์ หัวหน้าชุดตรวจ และคณะสายงานฯ ในการตรวจการ
ปฏิบัติตามนโยบายและการพัฒนาหน่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห