เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา
และสมโภช เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๙ ต้น เพื่อถวาย ๙ วัดโดยมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ ณ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในการนี้ วส.๙๑๒ ฯ
สนับสนุนถ่ายทอดเสียง ในพิธีดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
   
หหห