เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. น.อ.อธิสพล สังขรัตน์
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ ร่วมพิธีปิดกิจกรรมโครงการ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตสู่การสร้างสังคม
สันติสุขหรือ Life skill & Smart Student Camp. นำเยาวชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
๔ อำเภอ จังหวัดสงขลา มาฝึกทักษะ เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ เกิดความสามัคคี เรียนรู้ เพิ่มคุณค่าตนเอง
ในการ มีส่วนร่วมพัฒนาชีวิตภายในครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น และสังคม จัดโครงการโดยกรมยุทธการ
ทหารร่วมกับ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในพื้นที่ และหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข โดยในพิธีปิดดังกล่าว
มีการมอบประกาศนียบัตรเพื่อแสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นเครือข่ายการทำงานต่อไป ณ
โรงแรมอิมพีเรียลตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พร้อมกันนี้ วส.๙๑๒ฯ ได้สนับสนุนพิธีกร
และผู้สื่อข่าวเพื่อทำวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห