เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. น.อ.อธิสพล สังขรัตน์
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและการอนุรักษ์พันธุ์
สัตว์น้ำชายฝั่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดให้มีการปลูกป่าชายเลน
๖๖ ไร่ พันธุ์กล้า ๓,๐๖๖ ต้น ปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งแชบ๊วย ๓ ล้านตัว โดยมีพลโทปิยวัฒน์ นาควานิช
แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธาน ณ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนบ้านป่าพรุ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห