เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ ก.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔
นทพ.ร่วมพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
ประจำปี ๒๕๖๑ (ฮ.ศ.1439) ณ ศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ท่าอากาศ
ยานนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี โดยมี นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ซึ่งมี นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ในการนี้ วส.๙๑๒ฯ ได้สนับสนุน พิธีกร ร่วมพิธีดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห