เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔
นทพ.พร้อมด้วยกำลังพลร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ โดยมีพิธีกิจกรรมดังนี้
๑.พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป
๒.พิธีเจริญพระพุทธมนต์
๓.พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรราชมงคล
๔.พิธีถวายราชสดุดีและถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน
๕.พิธีลงนามถวายพระพร
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห