เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔
นทพ. พร้อมกำลังพล ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดนราธิวาส พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเวียนเทียน ณ พุทธ
มณฑล จังหวัดนราธิวาส (วัดลำภู) อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ซึ่งมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ คณะกรรมการและพุทธศาสนิกชน
ร่วมกิจกรรมดังกล่าวอีกด้ว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห