เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมพิธีถวาย
สัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ ก.ค.๖๑ ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสุรพร พร้อมมูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธาน ซึ่งมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจและประชาชนร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวอีกด้วยในการนี้ วส. ๙๑๒ ฯ สนับสนุนพิธีกรดังกล่าวด้วย
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห