เมื่อวันที่ ๗ ส.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลร่วมพิธีวางพวง
มาลาวันรำลึกครบรอบวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงค์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย “วันรพี” อาคารอเนกประสงค์ศาลจังหวัด
นราธิวาสโดยมี นายสมพล โพธิ์กิ่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีพร้อม
กับ นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และคณะส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ จ.นราธิวาส
ในการนี้ วส. ๙๑๒ ฯ สนับสนุนถ่ายทอดเสียงในงานดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห