เมื่อวันที่ ๗ ส.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ ส.ค.๒๕๖๑ พื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประกอบ
ด้วยกิจกรรม - พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพร ณ อาคารอเนกประสงค์
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
 
             
หหหห
ดดด
ดดด
 
             
หหห
หหห