เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลและสนับ
สนุนพิธีกรร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสุรพร พร้อมมูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน พร้อม คณะส่วนราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห