เมื่อวันที่ ๗ ก.ย.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลร่วมเป็นเกียรติ และ
สนับสนุนพิธีกร เพื่อประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางกลับจากประกอบพิธีฮัจย์ ณ
นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี ๒๕๖๑ (ฮ.ศ.1439) ณ ศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทาง
ไปประกอบพิธีฮัจย์ ท่าอากาศยานนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายจำนัล เหมือนดำ
ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อม นายเอกรัตน์ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห