เมื่อวันที่ ๘ ก.ย.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลร่วมเป็นเกียรติ และ
สนับสนุนพิธีกร เปิดพิธีตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม และการอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน
อำเภอ บาเจาะ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส ซึ่งภายในตลาดจะมีการสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมและ
การแข่งขันอาหารพื้นบ้านโดยใช้การแต่งกายผ้าไทย/ผ้าทอ/ผ้าถิ่น โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห