เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวการ
จัดงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ ๔๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ซุ้มนิทรรศการเกษตรจังหวัดนราธิวาส สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน และส่วนราชการในพื้นที่
เข้าร่วมซึ่งภายในงานมีการกล่าวถึงกรอบรูปแบบงานและเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวให้
ประชาชนได้รับทราบอย่างแพร่หลาย ในการนี้ วส. ๙๑๒ฯ ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนผู้สื่อข่าว
เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว โดยส่งกระจายเสียง FM 99.10 MHz
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห