เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อทรงพระราชทานรางวัลในการประกวดเสียงนกเขาชวาประจำปีรวมทั้งการ
ประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตลอดจน ทอดพระเนตรนิทรรศการของส่วนราชการ ต่างๆใน
จ.นราธิวาส ตลอดจน ทรงเยี่ยมราษฏรในพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระหว่างวันที่ ๒๕ -
๒๖ ก.ย.๖๑ นี้ โดยมี น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. เฝ้ารับเสด็จฯ และถวายรายงาน
ในซุ้มนิทรรศการแสดงผลงานของ วส.๙๑๒ สนภ. ๔ นทพ. สำหรับการถ่ายทอดเสียงพระราช
กรณียกิจในครั้งนี้ ผ่านทางคลื่น ๙๙.๑๐ MKz โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห