เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
ประชุมกำลังพล วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. เพื่อชี้แจงตามนโยบาย ผบ.ทสส., ผบ.นทพ. และนโยบายของ
หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม
บก.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห