เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
พร้อมกำลังพล ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมุทาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗
รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีดังกล่าว ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน
นักศึกษา ตลอดจนประชาชน ร่วมด้วย
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห